Tjänster | Datainsamling, utredning och analys

Läs om de typer av tjänster Trafikia tillhandahåller

Information och analys

Ett fungerande trafik- och transportsystem är en förutsättning för en väl fungerande region. Invånarnas behov av tillgänglighet måste tillgodoses samtidigt som näringslivets behov av varutransporter ska mötas. Nyckeln till att kunna fatta bra och hållbara trafikbeslut är kunskap om trafikantbeteenden, kösituationer och hur trafikanter, cyklister och fotgängare rör sig. Den kunskapen kan vi ge dig. Vi erbjuder helhetslösningar inom trafikinformationsområdet med hög kvalitet och unik kompetens.

Helhetslösningar inom trafikinformationsområdet

Vi erbjuder helhetslösningar med hög kvalitet och unik kompetens
8. Bild för utredning och analys

Utredning och analys

Utifrån våra trafik- och hastighets- mätningar och undersökningar kan vi utföra olika typer av utredningar, analyser och åtgärdsförslag för att för dig som kund ge en helhetslösning på en fråga eller problem. Vi finns över hela landet och har unik kompetens inom trafikinformationsområdet. Vi samarbetar även med ett antal underkonsulter för att kunna ge våra kunder en helhetslösning.

Trafikutveckling

Med hjälp av vår produkt "Kommun ÅDT" kan man ta fram planer för farligt gods, Vägunderhållsplaner, Beläggningsplaner, trafiksäkerhetsplaner, trafikutvecklingsplaner mm. Vi kan leverera alla dessa produkter.

Hastighetsundersökning

Vi kan utföra hastighetsundersökningar på sträcka (floating car) eller i punkt. Hastighetsundersökningar kan användas bl.a. för rätt fart i staden, trafiksäkerhetsprogram, buller och utsläppsplaner mm.

U

Korsningsanalys

Med hjälp av bl.a. videoteknik kan vi göra korsningsanalyser i korsningar eller rondeller och rita ut flödesscheman. Detta kan användas för optimering av signaler, åtgärdsförslag i korsningen samt trafiksäkerhetsåtgärder.

För och efterstudier

Trafikia har utvecklat en modell för att statistiskt säkerställa effekten av ex hastighet eller fordonsrörelser i samband med olika typer av åtgärder ex hastighetsreducerande åtgärder, trängselskatter, ATK kameror, miljözoner eller andra typer av åtgärder. Vi kan leverera färdiga rapporter på effekter av olika åtgärder.

Resemönster

Resmönsteranalyser kan t.ex. visa genomfartsrafiken i en kommun. Hur många stannar efter en väg för lämna vid skolor och dagis Respekterar men ”genomfart förbjuden” etc.? För en mer omfattande undersökning kan vi utföra resvaneundersökningar (RVU) som bygger på intervjuer av ett statistiskt urval av befolkningen.

/

Konfliktstudier

Med hjälp av videoteknik kan vi utföra konfliktstudier i korsning eller på sträcka. Konfliktstudier kan användas bla för trafiksäkerhetsåtgärder som reglerade övergångställen, hastighetsreducerande åtgärder mm. Vi kan ta fram en studie, analys och åtgärdsförslag.

Buller och utsläpp

Utifrån våra mätningar kan vi redovisa en miljökartläggning av ex buller och utsläpp i tabell eller GIS format. Vi kan även utföra olika typer av miljömätningar. Vi kan leverera alla dessa produkter.

+

Trafikstyrning

Vi kan special designa olika system, både mjuk- och hård vara, för olika typer av trafik- information och styrning. Exempel på sådana system är system för trafiksäkerhetsåtgärder ex hastighetsanpassning eller system för kontroll av efterlevnad av ex miljözoner.

Viktmätningar

Vi kan mäta vikter på fordon i rörelse (WIM). Man kan även se fordonstyp och hastigheter. Både axelvikter och fordonets totala vikt kan registreras.

Marknadsledande i Norden inom trafikanalys

Med kunniga medarbetare och lokalkontor över hela landet hjälper vi våra kunder att bättre förstå trafiken
WordPress Lightbox Plugin